Algemene voorwaarden

Versie 01/2022

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan J.K. den Haan Advocatuur B.V. h.o.d.n. Beneficial (KvK 34270508), hierna aan te merken als Beneficial, zijn verstrekt, alsmede aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, en op rechtsbetrekkingen die hieruit voortvloeien of mee verband houden.
 2. J.K. den Haan Advocatuur B.V. is een praktijkvennootschap waarin een advocatenpraktijk wordt gevoerd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Beneficial gegeven opdracht, respectievelijk voor wiens handelen of nalaten Beneficial aansprakelijk zou kunnen zijn.

De opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door Beneficial.
 2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover volgt uit artikel 1.3.

Honorarium en verschotten

Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht zal Beneficial kenbaar maken welk uurtarief bij de uitvoering van de opdracht zal worden gehanteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief BTW, 5% kantoorkosten en exclusief eventuele verschotten. Beneficial heeft het recht om jaarlijks het gehanteerde uurtarief aan te passen. In het geval van verhoging zal deze eerst twee weken na aanzegging hiervan worden toegepast.

Kosten en verschotten

 1. Verschotten zijn kosten die Beneficial ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierechten en kosten voor derden, zoals deurwaarders, deskundigen, etc.). Deze verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
 2. Tijd gemoeid met dienstreizen in het kader van de behandeling van de opdracht zullen tegen het overeengekomen uurtarief in rekening worden gebracht. Daarnaast kunnen reiskosten ter grootte van € 0,28 per gereisde kilometer in rekening worden gebracht. Verblijfskosten zullen alleen na overleg met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Voorschot

Beneficial behoudt zich het recht voor om een voorschot te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht wordt gestart, dan wel een tussentijds voorschot te verlangen voordat de uitvoering van de opdracht wordt voorgezet. Een voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend met de laatste declaratie(s).

Betalingen en opschorting

 1. Het honorarium en de verschotten worden periodiek achteraf gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken geschiedt betaling van het op de factuur vermelde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een rente over het factuurbedrag verschuldigd. De te vergoeden rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever bovendien gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke werkelijk gemaakte incassokosten, waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 3. Beneficial behoudt zich het recht voor om – na kennisgeving hiervan aan opdrachtgever – de behandeling van het dossier, dan wel de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, op te schorten, te staken of te beëindigen wanneer en zolang de opdrachtgever enige factuur dan wel voorschot van de advocaat niet binnen de hierboven bedoelde betalingstermijn voldoet. Beneficial is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting van werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

 1. Beneficial heeft een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Beneficial voor schade van de opdrachtgever als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.
 2. In het geval dat om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 10.000,-.
 3. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 B.W., vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien Beneficial daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden of in redelijkheid bekend had kunnen zijn met de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.

Inschakeling van derden

 1. Beneficial is bevoegd om namens de opdrachtgever derden (zoals andere advocaten, deurwaarders, notarissen en andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, voor zover Beneficial dat voor de uitvoering van de opdracht wenselijk acht.
 2. Beneficial is niet aansprakelijk voor fouten van deze door haar ingeschakelde derden.

Archivering

Het dossier wordt gedurende ten minste zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Beneficial vrij staat om het dossier te vernietigen. Opdrachtgever wordt geadviseerd om belangrijke documenten te bewaren en nimmer te vernietigen.

Derdengelden

 1. Beneficial beschikt niet over een stichting Derdengelden en spant zich in om geen gelden voor opdrachtgeveren te aanvaarden of te houden.

Gegevens

 1. Beneficial zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de per mei 2015 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door Beneficial zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van de gegevens van de opdrachtgever gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang.
 3. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij Beneficial bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden in de zin van art. 8.
 4. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Beneficial in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Beneficial en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Beneficial en de opdrachtgever.